Dzisiaj jest 
        
PEDAGOG SZKOLNY

 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 • Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
 • Udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności związanych z wychowywaniem własnych dzieci.
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

W ZS nr 9 pedagogiem szkolnym jest pani mgr Marzena Dziubek.

Godziny pracy

poniedziałek     11:15 - 15:15
wtorek       8:00 - 14:00
środa       8:00 - 14:30
czwartek     10.00 - 13.30
piątek       9:30 - 13:30
PSYCHOLOG SZKOLNY

Rola i zadania psychologa w szkole określane są potrzebami dzieci, rodziców i nauczycieli. Zakres prac psychologa w danym roku szkolnym jest zgodny z rocznym programem pracy szkoły. Ważniejsze zadania stawiane przed psychologiem to:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów oraz indywidualnych (lub rodzinnych) spotkań z rodzicami w przypadkach zgłaszania problemów,
 • diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i osobowościowego,
 • terapia indywidualna dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju intelektualnego.

W ZS nr 9 psychologiem jest pani mgr Daria Dzwonkowska - Sierocińska.

Godziny pracy

poniedziałek       7.45 - 13.45
wtorek       8:00 - 14:00
środa     16:15 - 19:15
czwartek       7.45 - 11.45
piątek       8:00 - 13:00