Dzisiaj jest 
        
STOŁÓWKA

BUDYNEK D
Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą korzystać ze smacznych dwudaniowych obiadów wydawanych w godzinach od 11.25 do 12.50:
- uczniowie klas I - V 11.25 (pierwsza długa przerwa)
- uczniowie klas VI, VII i gimnazjum 12.30 (druga długa przerwa)
- uczniowie klas "0" oraz dzieci przebywające w świetlicy szkolnej 11.45 (podczas lekcji).
Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2018 r.

Informacja dotycząca wpłat za obiady za miesiąc czerwiec 2018 r.

     Zwroty za obiady

     Jadłospis 11. 06. 2018 r. - 15. 06. 2018 r.

     Jadłospis 18. 06. 2018 r. - 21. 06. 2018 r.Numery alergenów występujących w posiłkach
- podawane przy jadłospisie

Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z góry od dnia 20-ego do dnia 28-ego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
Wpłacać za obiady należy tylko w wyznaczonym terminie w kasie szkoły - u kierownika stołówki (pokój 11 D) w godzinach 8.00 - 13.00 (z wyłączeniem przerw obiadowych) lub przelewem na konto szkoły po uprzednim sprawdzeniu kwoty do zapłaty.

95 1020 4900 0000 8002 3084 7789
Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni
ul. Chylońska 227 81-007 Gdynia
Przy wpłacie na konto bankowe szkoły należy podać informacje:
imię i nazwisko ucznia, numer obiadowy oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Wpłata powinna być dokonana w takim terminie, aby była już na koncie szkoły do dnia 28-ego miesiąca poprzedzającego ten, na który kupowany jest obiad. Wpłaty dokonane po tym termnie będą zwracane na rachunek wpłacającego.

Uwaga: Nieobecności na obiadach należy przynajmniej dzień wcześniej zgłaszać (telefonicznie lub osobiście u kierownika stołówki bądź świetlicy) - tylko zgłoszone nieobecności podlegają zwrotowi.
Telefon: (58) 78-211-51, (58) 78-211-52 w. 43 lub 41.


Zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej z obiadów mogą korzystać osoby,
które uiściły opłatę za obiady.

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są w godzinach 11.25 - 12.50 z zachowaniem obowiązującego harmonogramu.
 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 8. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 9. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 10. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.
 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie.
 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.


Do początku strony